مكان فعلي شما در سايت :    Skip Navigation Links

    تفاهم همكاري آموزشي سايپا شيشه با فني و حرفه اي استان قزوين


    در راستاي گسترش آموزشهاي مهارتي و احداث مركز جوار كارگاهي و بين كارگاهي آموزشهاي تخصصي قطعات و مجموعه هاي صنعت خودرو تفاهم نامه همكاري بين اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان قزوين و شركت سايپا شيشه منعقد گرديد . اين تفاهم نامه به امضاء آقاي مهندس ترابي مدير عامل شركت سايپا شيشه و آقاي دكتر مددي مديركل سازمان فني و حرفه اي استان قزوين رسيد . با امضاء اين تفاهم نامه زمينه افزايش همكاريهاي فني و آموزشي و ارتقاء دانش و مهارت شاغلين مرتبط با صنعت شيشه بيش از پيش فراهم خواهد شد

    روابط عمومي شركت سايپا شيشه