مكان فعلي شما در سايت :    Skip Navigation Links

    ارزيابي تعالي منابع انساني شركت سايپا شيشه


    تعالي مديريت منابع انساني شركت سايپا شيشه با حضور مهندس ربيعي عضو هيئت مدير و معاونت محترم امور اداري و منابع انساني ، جمعي از معاونين ، مديران از سوي تيم ارزيابي گروه خودرو سازي سايپا مورد ارزيابي قرار گرفت . در جلسه افتتاحيه اين ارزيابي مهندس ربيعي ضمن خوشآمدگويي به ارزيابان ابراز اميدواري نمودند اين شركت بتواند با ارزيابيي كه در اين مجموعه صورت ميگيرد بتوان تعالي و بهبود هر چه بيشتر در حوزه منابع انساني بر اساس استانداردها و معيارها مورد نظر اعم از استراتژي ، فرآيندها و ريسكهاي منابع انساني اساس پايداري اين حوزه افزايش يابد .

    روابط عمومي شركت سايپا شيشه  ( سهامي عام )