ارکان جهت ساز شرکت سایپا شیشه

ماموریت : 

شرکت سایپا شیشه تأمین کننده شیشه های ایمنی خودروهای کشور، خصوصاً گروه خودرو سازی سایپا ( بعنوان ذینفع اصلی ) با تاکید بر اقدامات ذیل جهت ذینفعان ارزش آفرینی می نماید :

1 ـ توجه به نیروی انسانی متخصص و متعهد و الزامات ایمنی و زیست محیطی .

2 ـ استفاده بهینه از تمامی ظرفیتها و بهبود تکنولوژی .

3 ـ تولید محصولات، منطبق با استانداردهای ملی و بین المللی .

چشم انداز : 

توليد كننده برتر شيشه هاي خودرويي كشور .

اهداف کلان ( محورهای راهبردی ) :

1 ـ تولید در راستای تحقق بودجه و تولید اقتصادی .

2 ـ ارتقاء کیفیت در تمامی بخشها و ارتقاء فناوری در راستای حرکت به سمت دانش بنیان .

3 ـ شناسائی استعدادهای برتر و نخبگان در راستای توانمند سازی و اشتغال آفرینی .

ارزشهای محوری شرکت سایپا شیشه :

كرامت انساني و صداقت  :  احترام گذاشتن به حقوق فردي و اجتماعي و رعايت صداقت و شفافيت در گفتار و كردار در ارتباط با ذينفعان .

ـ خلاقيت و نوآوري : حمايت از ارائه و اجراي ايده هاي نو در جهت بهبود عملكرد سازمان .

ـ مشتري مداري : محوريت مشتري در تمامي فعاليتها و در اولويت قراردادن انتظارات و خواسته هاي ايشان

ـ مسئوليت پذيري : مسئوليت  پذيري و تعهد به پاسخگوئي در راستاي ارتقاء بهره وري سازمان بمنظور دستيابي به اهداف كلان .

ـ شادي و سلامت :  تلاش بمنظور فراهم نمودن فضاي مناسب سازماني بمنظور ايجاد محيطي آرام و پرنشاط .

ـ افشاگري : ايجاد بسترهاي لازم بمنظور  ارائه اطلاعات در خصوص تباني ، رشوه خواري ، پولشوئي و مشكلات  سازمان  در فضائي دوستانه .

ـ  مسئوليت هاي اجتماعي :  تلاش در راستاي  انجام مسئوليتهاي اجتماعي و زيست محيطي .