گالری تقدیرنامه ها و گواهینامه ها

 • جایزه ملی کیفیت ایران

 • سومین دوره جایزه تعالی گروه سایپا

 • نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی استان قزوین

 • واحد صنفی برتر استان قزوین در سال 1382

 • واحدصنایع معدنی نمونه در سال 1385

 • واحد تحقیق و توسعه برتر سال 1383

 • نامزد دریافت لوح تقدیر برای عملکرد مناسب در شاخص های بهره وری دارایی ثابت

 • جایزه بهره وری و تعالی سازمانی

 • رتبه سوم نشان برنزین

 • گواهی اهتمام در مسیر تعالی

 • لوح سیمین تعالی

 • واحد برتر تحقیق و توسعه سال 1387

 • مجری طرح صنعتی نمونه استان در سال 1386

 • شرکت برتر در آموزش های فنی و حرفه ای

 • تایید صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون