سهامداران

سهامداران شرکت سایپا شیشه عبارتند از:

شرکت سایپا 67%

سایر سهامداران 33 %