خط مشی ایمنی، بهداشت حرفه ای و محیط زیست

شرکت سایپا شیشه تولید کننده انواع شیشه‌های ایمنی خودرو، سرآمدی در مدیریت ایمنی، بهداشت‌حرفه‌ای و محیط زیست را ضرورتی برای ایجاد محیطی پاک و سالم، توجه به مسئولیتهای اجتماعی و افزایش رضایت ذینفعان‌ می‌داند.

بر این اساس اقدام به استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای ISO 45001 : 2018 و سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001:2004 نموده و اصول زیر را مد نظر قرار داده است:

.      شناسایی خطر ، ارزیابی و کنترل مخاطرات کاری و تدوین اهداف و برنامه های ایمنی و بهداشت حرفه ای به منظور کاهش خطرات ، بیماری ها و حوادث ناشی از کار با شیشه

.     برنامه ریزی و اقدام منظم و مداوم جهت پیشگیری و کاهش آلودگی و پیامدهای زیست محیطی

.    ارتقای سطح فرهنگ تشویق و مشارکت فعال در خصوص مسائل ایمنی ، بهداشت حرفه ای و زیست محیطی کارکنان از طریق ایجاد نگرش جدید، آموزش مستمر و بهبود شرایط محیط کار

.    ایجاد آمادگی بمنظور مدیریت مقابله و واکنش در شرایط اضطراری از طریق بالا بردن سطح آموزش کارکنان و اجرای مانورهای دوره‌ای

.      استفاده بهینه از منابع انرژی از قبیل آب ، برق ، سوخت و نیز کاهش ضایعات

.      بهبود مستمر فرایندها و سیستمهای ایمنی، بهداشت‌حرفه‌ای و زیست‌محیطی با آموزش و بکاریری خلاقیت و نوآوریهای کارکنان

.    تعهد به پیروی از کلیه الزامات قانونی، مقررات، استانداردها و سایر الزامات ایمنی، بهداشت حرفه‌ای و زیست محیطی که سازمان باید رعایت نماید

مدیریت ارشد و کارکنان شرکت تمامی توان خود را به منظور مشارکت متعهدانه ، استفاده از فرصت‌های بهبود و تقویت کار گروهی در راستای نهادینه کردن فرهنگ پیشگیری به‌جای علاج، بکار گرفته و در راستای ارتقاء سطح ایمنی ،بهداشت حرفه ای و محیط زیست شرکت تلاش می نمایند.

بدین منظور این خط مشی در دسترس تمامی کارکنان،تامین کنندگان و ذینفعان قرار گرفته و انتظار می رود با همت و مشارکت آنان تحقق این امر میسر گردد. همچنین به منظور افزایش اثربخشی ، سیستم به صورت سالیانه مورد بازنگری قرار می گیرد.