فرم ارتباط با ما

آدرس دفتر مرکزي: تهران - كيلومتر 11 جاده مخصوص کرج ساختمان اداري تعاوني مصرف سپه، پلاك245 طبقه 2 واحد 13، شرکت سايپا شيشه


كد پستي: 1399838611


تلفن دفتر مرکزي: 44525923-021


آدرس کارخانه: قزوين شهرصنعتي البرز، خيابان ابن سينا خيابان حکمت 15، صندوق پستي:1173-34315


تلفنهاي تماس: 32228204و32228211-028 فاکس: 32222419-028